مشاهیر


افسر اسدی (زاده ۱۳۳۶ خورشیدی در میانه)


بازیگران تولد     ۱۳۳۶/۱۰/۲۶ ۷۶۵ ۱ ۱

اخبار مشاهیر