عبدالله نصری
عبدالله نصری

" عبدالله نصری پژوهشگر ایرانی فلسفه و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی است "

او از شاگردان علامه جعفری است و از کلاس اساتیدی چون فردید و مهدی حائری یزدی هم استفاده کرده‌است. مجری برنامه دیدار با فرزانگان بود که از شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده‌است. امیر نصری فرزند اوست.

فلسفه آفرینش (دفتر نشر معارف)

فلسفه خلقت (کانون اندیشه جوان)

خدا و انسان در اندیشه یاسپرس (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

راز متن (مؤسسه تحقیقات و توسعه آفتاب)

کلام خدا (دفتر نشر فرهنگ اسلامی)

گفتمان مدرنیته (دفتر نشر فرهنگ اسلامی)

رویارویی با تجدد (نشر علم)

انتظار بشر از دین

س‍ی‍م‍ای ان‍س‍ان ک‍ام‍ل از دی‍دگ‍اه م‍ک‍ات‍ب

تکاپوگر اندیشه‌ها (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب